ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางปรานอม อิสสระบ้านบ่อตรุลาออกจากราชการ 
2นางอัจจิมา ซ้ายสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
3นางหนู้ริยะ หลีหวังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
4นายเจริญ สุขะบุญพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
5นายทวนทนง มากศรีบ้านระโนต (ธัญเจริญ)เกษียณอายุ 
6ว่าที่ร้อยโทธนายุทธ มณีช่วงวัดสนามไชยเกษียณอายุ 
7นายประพัชน์ ยอดเพชรอนุบาลบ้านท่าสะอ้านเกษียณอายุ 
8นายประยูร ไชยแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
9นายวิวัฒน์ สารพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
10นายอาทร เนคะมัชชะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
11นายอุดม แก้วสะโรในเมืองเกษียณอายุ 
12นายสมพงษ์ พงษ์พราหมณ์วัดแหลมบ่อท่อเกษียณอายุ 
13นางบุปผา ชูชีพชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220เกษียณอายุ 
14นางอวยพร ดำชูชุมชนวัดบ้านขาวเกษียณอายุ 
15นางบุญสนอง อุบลชุมชนวัดสามบ่อเกษียณอายุ 
16นางปราณี แสงจันทร์ศิริสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
17นางละเอียด รักษากาญจนสินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
18นางพรรณศิริ สง่างามบ้านจะทิ้งพระเกษียณอายุ 
19นางสมร อ้วนเส้งบ้านต้นปริงเกษียณอายุ 
20นางวรรณพร ปิ่นทองพันธุ์บ้านท่าคุระเกษียณอายุ 
21นางปภิดา พรรคเสือบ้านน้ำกระจายเกษียณอายุ 
22นางเพลินจิต พงษ์ธัญญะวิริยาบ้านน้ำกระจายเกษียณอายุ 
23นางลลิตา เสถียรรังสฤษดิ์บ้านน้ำกระจายเกษียณอายุ 
24นางยินดี แก้วกระบัตรบ้านบ่อตรุเกษียณอายุ 
25นางสุดา ศรีวิไลรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
26นางละมัย นามสุขบ้านมาบบัวเกษียณอายุ 
27นางสาวสยุมพร สุวิภาคบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)เกษียณอายุ 
28นางสุดี ชาติสิริภูวดลบ้านระโนต (ธัญเจริญ)เกษียณอายุ 
29นางสาวทายาต สุวรรณมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
30นางวรางคณา เพ็ชรสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
31นางพรเพ็ญ บุญสงค์วัดกลางเกษียณอายุ 
32นายอนันต์ ศิรินุพงศ์วัดเกษตรชลธีเกษียณอายุ 
33นางทัศนีย์ นาคพันธุ์วัดเกาะถํ้าเกษียณอายุ 
34นางสุมาลี อดทนวัดเกาะถํ้าเกษียณอายุ 
35นางพรทิพย์ แก้วประดิษฐ์วัดโคกโพธิ์เกษียณอายุ 
36นางชนิดาภา ลาวัลย์วัดเจดีย์งามเกษียณอายุ 
37นายสุชาติ ปาณะศรีวัดตะพังหม้อเกษียณอายุ 
38นางศรีวพร เนาวสินธ์วัดตะพังหม้อเกษียณอายุ 
39นางสาวเจิดจรรย์ พรหมอินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
40นางสุคนธ์ ละอองรัตน์วัดเถรแก้วเกษียณอายุ 
41นางพนอจิต จันทร์รัตน์วัดท้ายยอเกษียณอายุ 
42นางสุนีย์ นวลสกูลวัดท่าหินเกษียณอายุ 
43นางสาวสุธาสินี ทองมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
44นางทศา ธรรมสโรวัดทุ่งฆ้อโฆสิตารามเกษียณอายุ 
45นางสายพิน เพ็ชรสกูลวัดทุ่งฆ้อโฆสิตารามเกษียณอายุ 
46นางผกาพรรณ ไชยวงศ์วัดทุ่งบัวเกษียณอายุ 
47นายเคียง เทพบุตรวัดทุ่งบัวเกษียณอายุ 
48นางสิริมนต์ สุนทะโกวัดทุ่งหวังในเกษียณอายุ 
49นางฉวีวรรณ ซุ้นสุวรรณวัดบ่อแดงเกษียณอายุ 
50นางชิดชนก พรายบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
51นางสาวสุชาดา จันทะโนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
52นางสาวสุพัตรา คงหลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
53นางบุหงา เพชรนาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
54นางประภา แก้วผอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
55นางมินา เพชรสกุลวัดโพธารามเกษียณอายุ 
56นางดารุณี สงดวงวัดแม่เปียะเกษียณอายุ 
57นางวิไล บรรดาศักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
58นางสาวมัณฑนา โชติอัมมรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
59นางอัญยุดา สุดใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
60นายคำนวน สุวรรณโณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
61นางละมุล ไกรดิษฐ์วัดสามีเกษียณอายุ 
62นางประคอง บุญรอดวัดสีหยังเกษียณอายุ 
63นางจริน จิตต์บรรจงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1เกษียณอายุ 
64นายวัฒนา ดำแดงวัดหัวป่าเกษียณอายุ 
65นางสุชีรา สมุทรจินดาวัดอ่างทองเกษียณอายุ 
66นางมณทิรา ไฝทองวัดอ่าวบัวเกษียณอายุ 
67นางคำนึง เด่นดวงวิเชียรชมเกษียณอายุ 
68นางพรพิมล บุญญะถิติวิเชียรชมเกษียณอายุ 
69นางศรีอุบล สมประกอบวิเชียรชมเกษียณอายุ 
70นางอัจฉรา เอียดบุญสมเด็จเจ้าพะโคะเกษียณอายุ 
71นางอารี ขุนศรีอนุบาลบ้านท่าสะอ้านเกษียณอายุ 
72นายชำนาญ สังฆวิจิตต์อนุบาลบ้านท่าสะอ้านเกษียณอายุ 
73นายนิพนธ์ จันทร์เจริญวัดเกษตรชลธีเกษียณอายุ 
74นายสงัด รามวงศ์บ้านระโนต (ธัญเจริญ)เกษียณอายุ 
75นางประเทือง หนูแก้ววัดแหลมพ้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเ