ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิทยา สุวรรณะวัดแหลมวังให้ออกจากราชการ 
2นางสาววิชญาดา สี่หมื่นลาออกจากราชการ