รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 074337341 
101ชุมชนบ้านด่านนางณิชาภัทร์ กาญจนพันธุ์ 074467777 
102บ้านกลาง  074334391 
103บ้านดอนขี้เหล็กนายเดชา จันทิกาแก้ว 074325129 
104บ้านน้ำกระจาย  074333987 
105บ้านบ่ออิฐว่าที่ร้อยตรีประสาน โรหิโตปการ 074268089 
106บ้านบางดานนางสุภาภรณ์ ชูเปีย 074333209 
107บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)  074320211 
108วัดเกาะถํ้านายภูมินทร์ ทองคงแก้ว 074336082 
110วัดแช่มอุทิศ  074468193 
111วัดทรายขาวนางวิมลทิพย์ หนูเลี่ยม 074339001 
112วัดท้ายยอนางสาวอมรรัตน์ ไกรสุข 074450568 
113วัดทุ่งหวังในนางศรีพร สุวรรณโณ 074339026 
114วัดสามกอง  074467324 
115วัดแหลมพ้อนายสีหนาท โชตยาสีหนาท 074331956 
116วัดอ่างทองนางฉวีวรรณ เอกดิลก 074467077 
117วิเชียรชมนายไพฑูรย์ ทองมณี 074311199 
118อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน  074334329 
119อนุบาลสงขลานายเกษม บูหัส 074311271 
201ชุมชนบ้านบ่อประดู่นางปาลีวรรณ สิทธิการ 074485323 
202ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220    
203ในเมืองนางกัลยา คำมณี 074397043 
204บ้านจะทิ้งพระนางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์ 074397045 
205บ้านชะแม  074486381 
206บ้านท่าคุระ  074486489 
208บ้านวัดใหม่นางสาวนันทวรรณ ชูมนตรี 074485163 
209วัดกระดังงา  074458197 
210วัดกลาง  074458475 
211วัดคูขุดนางอรกัญญา แก้วปลอด 074397063 
212วัดโคกโพธิ์    
213วัดจันทน์  074485427 
214วัดดีหลวงนางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี 074304101 
215วัดท่าหินว่าที่ร้อยเอกสินสมุทร คงยอด 074396328 
216วัดธรรมประดิษฐ์  074205084 
217วัดนางเหล้า  074304148 
218วัดบ่อแดงนางสุภาพร เพชรทอง 074485377 
219วัดประเจียกนางกัญญา สิงห์แก้ว 074486467 
220วัดประดู่หอมนางสาวกมลวรรณ ศรีสุวรรณ์   
221วัดผาสุกาวาสนางสุปรียา สังขวรรโณ 074397104 
222วัดพังกก  074528181 
223วัดโพธิ์กลางนางสาววารุณี เมืองศรีทอง   
224วัดศรีไชย  074205098 
225วัดสนามไชย  074486296 
226วัดห้วยลาด  074396333 
227วัดแหลมวัง  074458225 
228สมเด็จเจ้าพะโคะ  074304107 
301ชุมชนวัดบ้านขาว  074300165 
302ชุมชนวัดสามบ่อ  074399661 
303ท่าบอนมิตรภาพที่ 90  074454574 
304ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)  074454575 
305บ้านขี้นากนางอุบลรัตน์ ห้องชู   
306บ้านดอนแบก  074396768 
307บ้านบ่อตรุนายนิพงษ์ เพชรบุรี 074399147 
309บ้านมาบบัวนางสาวภฤศญา เสนาบุณยกร 074300217 
310บ้านมาบหัวทีง  074300163 
311บ้านแม่ใหญ่    
312บ้านระโนต (ธัญเจริญ)นายสุนันต์ ธีระบัญชร 074392233 
313บ้านรับแพรกนายพนม บุญฤทธิ์ 074392234 
314บ้านหน้าทอง  074454561 
315ราชประชานุเคราะห์ 11นางสาวศรีสุดา โมสิโก 074396874 
316วัดเกษตรชลธีนายกิบลี ใบเต้ 074396736 
317วัดคลองเป็ด  074300164 
318วัดคูวา    
319วัดจาก  074393252 
320วัดเจดีย์งามนายประจวบ ไหมอ่อน 074 39872 
321วัดแจ้งนายสุภัท สุวรรณมณี 074498133 
322วัดตะพังหม้อ  074392476 
323วัดเถรแก้วนายเจริญชัย มานะพัฒนพงศ์ 074454264 
324วัดทุ่งสงวน    
325วัดบางหรอด    
326วัดบ้านใหม่นางอุไร ทวีสุข 074396730 
327วัดประดู่  074304173 
328วัดปากแตระ  074392477 
329วัดผักกูด    
330วัดพังตรี    
331วัดพังยาง  074498175 
332วัดมหาการ  074392822 
334วัดศาลาหลวงบน  074396773 
335วัดศาลาหลวงล่าง    
336วัดสน  074399660 
337วัดสามี  074454273 
338วัดสีหยัง  074399219 
339วัดหน้าเมือง    
340วัดหัวคุ้ง  074300211 
341วัดหัวเค็ดนางอรอนงค์ ฉิมวงศ์ 074393253 
342วัดหัวป่านางสาวสุภาพร บุญทวี   
343วัดหัววัง  074396837 
401ชุมชนวัดเชิงแส  074399038 
403บ้านรัดปูน  074486276 
404บ้านแหลมหาด    
405วัดกาหรํา  074399480 
406วัดโตนดด้วนนางภัทรานิษฐ์ สวยงาม 074486276 
407วัดทุ่งบัว  074399207 
408วัดโรง (ขาวประชาสรรค์)    
409วัดแหลมบ่อท่อ  0864803986 
410วัดอ่าวบัว    
501บ้านควนจง  074217808 
502บ้านต้นปริงนายณัชพล นิลสุพรรณ   
503บ้านนาทองสุก  074385211 
504วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  074382177 
506วัดนาหม่อมนางสาวสมพิศ ไพยรัตน์ 074382050 
507วัดเนินพิจิตร  074382353 
508วัดพรหมประดิษฐ์นางสาวปทุมพร เฑียรฆโรจน์ 074382755 
509วัดโพธารามนายปรีชา วุฒิพันธุ์ 074385042 
510วัดแม่เปียะ  074382042 
601บ้านขนุนนางรัสมิ์สรา แสงจันทร์ศิริ 074483599 
602บ้านเขาแดงนางอังกาบ ยานะวิมุติ 074331452 
603บ้านคลองท่าแตง  074332919 
604บ้านท่าแคง    
605บ้านบางไหน    
606บ้านม่วงงามว่าที่ร้อยเอกวีรฉัตร โสเจยยะ 074484434 
607บ้านม่วงพุ่มนายศราวุฒิ ศัทโธ 074484282 
608บ้านหัวเขานางกมลวรรณ รอดทองอ่อน 074331265 
610วัดขนุนนางสาวภิรมร์ อินธนู 074483613 
611วัดชะแล้นางขนิษฐา จันทรศรี 0862916010 
612วัดดีหลวงนอกนางสาววัชราภรณ์ นิยม 074483539 
613วัดตาหลวงคงนางสาวจิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์ 074331842 
614วัดทํานบตางหน  074483464 
615วัดธรรมโฆษณ์  074331728 
616วัดบ่อทรัพย์  074331897 
617วัดบ่อทรายเจริญธรรม    
618วัดบ่อปาบ  074331721 
619วัดบ่อสระวิทยาทาน  074331914 
620วัดบางเขียด  074396292 
621วัดบ้านพร้าว  074331918 
622วัดประตูเขียน  074484027 
623วัดประตูไชย  074331726 
624วัดปะโอนางสาวฑัยศิกานต์ญา เบญติยานนท์ 074484250 
625วัดป่าขวางนางสาวพยอม ศรีสมัย 074483614 
626วัดป่าขาดนายโอภาส บุญรอง   
627วัดเปรมศรัทธานายพิศณุ โกมล 074331238 
628วัดมะขามคลานนางสาวชนินนาถ แก้วดีเลิศ 074396118 
629วัดเลียบ  074483219 
630วัดโลกานางสาวสุธาสินี มุณีศรี 074331727 
631วัดวาสนางดวงกมล หนูทอง 074483615 
632วัดสถิตย์ชลธาร  069580438 
633วัดสว่างอารมณ์นายภาคภูมิ โชติธรรม 074396252 
634วัดหนองหอยนางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ 074483111 
635วัดห้วยพุด  074325316